No way to church street – photo by Toru Okada

No way to church street - photo by Toru Okada