Stephen Colbert – photo by DonkeyHotey

Stephen Colbert - photo by DonkeyHotey